Fond za zastitu depozita
Misija
Misija Fonda za zaštitu depozita jeste da obezbijedi sigurnost uloga građana i pravnih lica u bankama i da efikasno i brzo isplati garantovane depozite u slučaju pokretanja stečaja u bilo kojoj banci u Crnoj Gori.

Vizija
Stabilan finansijski sistem, zasnovan na sigurnosti građana, pravnih lica i preduzetnika da su njihovi štedni ulozi u banci zaštićeni, čak i ako banka propadne.
Povoljnija i raznovrsnija ponuda bankarskih usluga građanima i privredi, kao rezultat obostrane sigurnosti, povećanja štednje stanovništva i otpornosti bankarskog sistema kao cjeline na poremećaje u jednoj banci.

Upravljanje Fondom za zaštitu depozita
Fond za zaštitu depozita je specijalizovana institucija za osiguranje depozita, osnovana u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita.
Fondom upravlja petočlani Upravni odbor koji imenuje Centralna banka Crne Gore. Zakonom je predviđeno da jedan član može biti predstavnik donatora sa donacijom od najmanje 5% prosječnog iznosa garantovanih depozita.
Najviše tri člana Odbora mogu biti zaposleni u Centralnoj banci. Precizirano je, takođe, da član Upravnog odbora Fonda ne može biti akcionar banke u kojoj ima preko 5% akcija.
Upravni odbor nadležan je, između ostalog, da odlučuje o uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita, kao i da utvrđuje politiku investiranja sredstava Fonda koja će obezbijediti stabilnost i likvidnost Fonda.

Najvažnije karakteristike sistema zaštite depozita u Crnoj Gori
Zaštićeni depoziti i građana i preduzeća
Zaštita depozita obuhvata depozite građana, preduzetnika i pravnih lica, rezidenata i nerezidenata. Zaštićene su sve vrste depozita otvorenih na ime vlasnika, uključujući žiro račune, tekuće račune i štedne uloge. Izuzeća iz zaštite depozita precizirana su članom 6 Zakona o zaštiti depozita i u skladu su sa preovlađujućim normama u svijetu.
Garantovani iznos
Garantovani depozit je depozit, odnosno dio depozita, kod jedne banke, čiju isplatu vrši Fond u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita.

U slučaju stečaja banke, Fond za zaštitu depozita garantuje isplatu do :
◄ 35.000 EUR od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine
◄ 50.000 EUR od 01.01.2013.godine.

Iznos za isplatu se utvrđuje sabiranjem stanja na svim računima koje deponent ima u banci i oduzimanjem ukupnih obaveza deponenta prema banci, na dan otvaranja stečaja ili likvidacije.

Način utvrđivanja garantovanog iznosa je sljedeći:
ukupni depoziti po deponentu u banci u stečaju
+ obračunata kamata (do dana stečaja banke)
- ukupne obaveze deponenta prema banci (krediti, "minus" po tekućem računu i sl.)

Isplata garantovanog iznosa
Kada nastane zaštićeni slučaj, odnosno kada se otvori stečajni postupak nad bankom, Fond isplaćuje garantovane depozite preko jedne ili više banaka. Nakon utvrdjivanja visine ukupnih garantovanih depozita i broja deponenata, Fond pokreće postupak isplate. Fond je dužan da najkasnije u roku od 30 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja stavi na raspolaganje deponentima iznos obračunatog garantovanog depozita.

Obuhvaćeni depoziti u svim bankama

Sve banke koje imaju dozvolu za rad od Centralne banke Crne Gore automatski su uključene u sistem zaštite depozita, što znači da su osigurani depoziti u svim bankama u Crnoj Gori.
Vrijednost jednog eura izražena u drugoj valuti:

AUD - Australian dollar1.5757
CAD - Canadian dollar1.5604
HRK - Hrvatska kuna7.4383
DKK - Danish krone7.4493
HKD - Hong Kong dollar9.7723
JPY - Japanese yen133.1100
NOK - Norwegian krone9.7350
SEK - Swedish krona9.9180
CHF - Swiss franc1.1545
GBP - British pound0.8866
USD - United States dollar1.2493
RSD - Serbian dinar118.2562
U neko polje unesi vrijednost za konverziju:

EUR - Euro
AUD - Australian dollar
CAD - Canadian dollar
HRK - Hrvatska kuna
DKK - Danish krone
HKD - Hong Kong dollar
JPY - Japanese yen
NOK - Norwegian krone
SEK - Swedish krona
CHF - Swiss franc
GBP - British pound
USD - United States dollar
RSD - Serbian dinar
Kreditni kalkulator
Opis: Vrijednost:
Iznos mjesečne rate:
Ukupna otplata:
Ukupna kamata:
Kalkulator štednje
Opis: Vrijednost:
Rezident
Ukupan iznos kamate:
Iznos kamate za isplatu:
Podaci dobijeni sa ovog kalkulatora su informativnog karaktera.
Invest Banka Montengero zadržava pravo izmjena podataka.