U želji da podržimo efikasno poslovno okruženje razvili smo široku ponudu finansijskih proizvoda i usluga koji brzo i efikasno odgovaraju na vaše potrebe.

Paleta finansijskih proizvoda i usluga koje nudi Banka uključuje:
 • Kredite sa rokom do 36 mjeseci
 • Garancije i akreditive
 • Depozite
 • Nacionalni i medjunarodni platni promet
 • Poslovnu saradnju s klijentima u vidu kreditiranja njihovih kupaca
Krediti - kratkoročni

Paleta kredita sa rokom otplate do 12 mjeseci uključuje:

 • Kredite za obrtna sredstva (poboljšanje likvidnosti)
 • Revolving krediti
 • Krediti za pripremu turističke sezone
Rok: do 12 mjeseci
Način otplate: mjesečno, kvartalno, jednokratno, revolving
Način plaćanja kamata: mjesečno
Cijena kredita: Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrdjuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko transakcionih računa kod IBM-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala
Sredstva obezbjedjenja:
 • Lična mjenica
 • Mjenica kompanije
 • Ovlašćenje za naplatu sa računa preduzeća
 • Hipoteka ili fiducija
 • Zaloga


Krediti - dugoročni
 • Kredite za pripremu turističke sezone
 • Krediti za trajna obrtna sredstva
 • Krediti za kupovinu osnovnih sredstava
Rok: do 36 mjeseci
Način otplate: mjesečno, kvartalno, polugodišnje
Način plaćanja kamata: mjesečno
Cijena kredita: Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrdjuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko transakcionih računa kod IBM-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala
Sredstva obezbjedjenja:
 • Lična mjenica
 • Mjenica kompanije
 • Ovlašćenje za naplatu sa računa preduzeća
 • Hipoteka ili fiducija
 • Zaloga

Banka prema zahtjevu klijenata može izdavati sledeće vrste garancija:
 • Tenderske
 • Plative
 • Činidbene
 • Avansne
 • Carinske
 • Devizne
Cijena garancije: Za izdavanje garancije, Banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 30 EUR, odnosno 1,0% - 1,5% na godišnjem nivou.U posebnim slučajevima, menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Potrebna dokumentacija: Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije Banke, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Zahtjev za izdavanje garancije u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću, ovjeren pečatom I potpisan od strane ovlašćenog lica.
 • Kopiju objave tendera.
Uz prethodno navedeno, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:
 • Kopija rješenja o registraciji,
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti,
 • Kopija kartona deponovanih potpisa,
 • Kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda
Sve gore navedene garancije mogu se dobiti i u drugim stranim valutama.

Banka prema zahtjevu klijenta može izdavati sledeće vrste akreditiva:
 • Nostro akreditive
 • Loro akreditive
 • Dokumentarne naplate
 • Stand by akreditive
Ako pratite trendove svjetski uspješnih kompanija znate da izdvajanje jednog dijela sredstava I plasiranje u vidu oročenih sredstava nudi niz prednosti kao što su: smanjenje rizika poslovanja I povećanje prihoda.

Invest Banka Montenegro nudi kvalitetne i povoljne uslove na tržištu po oročenim depozitima u eurima.

Pregled kamatnih stopa na depozite pravnih lica u EUR u zavisnosti od roka oročenja:
PeriodKamatna stopa (na godišnjem nivou)
A-Vista 0%
3 mjeseca 1.50%
6 mjeseci 2.00%
12 mjeseci 3.00%
24 mjeseci 3.50%
36 mjeseci 4.00%
Preko 60 mjeseci 5.00%
Važi od 19.04.2017. godine

Kamata po depozitu, zavisno od želje klijenta, može se isplaćivati mjesečno ili na kraju samog oročenja
Elektronsko bankarstvo je finansijski servis Invest banke Montenegro a.d. koji omogućava korisniku odnosno vlasniku transakcionih računa, raspolaganje sredstvima na svom transakcionom računu u bilo koje vrijeme i sa svakog mjesta u svijetu. Jedino što korisnik mora imati na raspolaganju jeste personalni računar i pristup Internetu.
Pod elektronskim bankarstvom podrazumijeva se pružanje sledećih usluga:
 • plaćanje svih vrsta računa, denominovanih u EUR na području Crne Gore,
 • plaćanje prema inostranstvu (po prezentaciji propisane dokumentacije),
 • plaćanja obaveza po kreditima,
 • pregled stanja i prometa po transakcionim računima, pregled depozita i kredita,
 • izvještaji posredstvom e-maila.
Da biste koristili usluge elektronskog bankarstva Invest banke Montenegro a.d. potrebno je:
 • imati otvoren transakcioni račun u Invest banci Montenegro,
 • sklopiti ugovor o korišćenju usluga elektronskog bankarstva,
 • preuzeti identifikacionu šifru, odnosno token uredjaj u prostorijama Invest banke Montenegro,
 • imati pristup Internetu sa Vašeg računara.
Kao pravno lice morate koristiti token uredjaj sa sertifikatom koji je validan 2 godine. Nakon isteka perioda od dvije godine, sertifikat se produžava. Cijena izrade tokena za pravna lica je 10.00€ i mjesečnim održavanjem od 5.50€

Više informacija o uslugama elektronskog bankarstva Invest banke Montenegro možete dobiti putem e-maila na adresi e-banking@invest-banka.com ili pozivom na broj tehničke podrške +382 (0) 20 40 79 22DOKUMENTACIJA:

Instalacija e bankinga za pravna lica
Pristupnica - zahtjev za korišćenje e bankinga za pravna lica.
Tarife i naknade za usluga e bankinga za pravna lica

Korisnicima nacionalnog i medjunarodnog platnog prometa Invest banka pruža sledeće usluge:

 • Otvaranje i vođenje svih svih vrsta računa
 • Realizacija svih vrsta naloga za plaćanje platnog prometa
 • Obavljanje internog platnog prometa i subotom za klijente banke
 • Gotovinske uplate i isplate
 • Uvid u stanje i promet računa, uz garantovanu diskreciju i poštovanje tajnosti podataka
 • Dostavljanje izvještaja o promjenama na transakcionom računu na način koji odgovara klijentu (lično, faksom, poštom, elektronski)
 • Realizacija svih vrsta obračunskih plaćanja (cesija, kompenzacija)
 • Prijem, evidencija i naplata po Ovlašćenjima i mjenicama
 • Prinudna naplata
 • Realizaciju elektronskog plaćanja iz Vaših prostorja, uz korišćenje naših programskih rješenja
 • Izvršavanje naloga za plaćanje prema inostranstvu u istom danu, sa istim datumom valute
 • Besplatne loro doznake za naše klijente
 • Realizacija čekova
 • Mjenjačke poslove
 • Izdavanje svih vrsta potvrda na zahtev klijenata
 • Stručnost i ljubaznost zaposlenih
Opšti uslovi za obavljanje platnih usluga

Invest banka Montenegro pruža sve usluge vezane za nacionalni platni promet koje se odnose na:

 • Otvaranje i vodjenje transakcionih računa
 • Vodjenje evidencije o stanju i promjenama na transakcionim računima i izvještavanje klijenata o prometu i stanju na transakcionim računima
 • Prijem naloga za bezgotovinska plaćanja, gotovinske uplate i isplate
 • Blagajničko-trezorski poslovi
 • Prijem naloga za naplatu sa transakcionih računa klijenata na bazi dospjelih hartija od vrijednosti i drugih instrumentata obezbjedjenja
Invest banka Montenegro sa učesnicima u platnom prometu, po prijemu zahtjeva za otvaranje računa i potrebne dokumentacije, zaključuje Okvirni ugovor o obavljanju platnog prometa.
 • Rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar
 • Obavještenje nadlešnog organa o razvrstavanju po djelatnostima (izvod iz statističkog registra)
 • Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB)
 • Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac)
 • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
 • Karton deponovanih potpisa
 • Okvirni ugovor o obavljanju platnog prometa
Potrebno je donijeti original OP obrazac, dok ostatak dokumentacije je potrebno dostaviti na uvid.
Zahtjev za otvaranje transakcionih računa za domaća i strana pravna lica
Tarife i naknade za usluge nacionalnog platnog prometa za domaća i strana pravna lica

Da bi klijent mogao da obavlja aktivnosti vezane za medjunarodni platni promet mora imati otvoren transakcioni račun za izvršavanje medjunarodnih platnih transakcija.
Potrebna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za rezidente:

 • Rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar
 • Izvod iz statističkog registra
 • Izvod iz poreske evidencije o poreskom broju (PIB)
 • Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac)
 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Karton deponovanih potpisa
 • Okvirni ugovor o obavljanju platnog prometa

Zahtjev za otvaranje transakcionih računa za domaća i strana pravna lica
KYC- nerezidenti
Nerezidenti su pored zahtjeva za otvaranje transakcionog računa dužni da popune dokument KYC, na kojem se ujedno nalazi spisak dokumentacije koju je potrebno dostaviti za otvaranje transakcionog računa.
Ukoliko klijent ima već otvoren transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija kod Invest banke Montenegro, nije potrebno dostavljati posebnu dokumentaciju za otvaranje transakcionog računa za izvršavanje medjunarodnih platnih transakcija.
Tarife i naknade za usluge medjunarodnog platnog prometa za domaća pravna lica
Tarife i naknade za usluge medjunarodnog platnog prometa za strana pravna lica

Vrijednost jednog eura izražena u drugoj valuti:

AUD - Australian dollar1.5757
CAD - Canadian dollar1.5604
HRK - Hrvatska kuna7.4383
DKK - Danish krone7.4493
HKD - Hong Kong dollar9.7723
JPY - Japanese yen133.1100
NOK - Norwegian krone9.7350
SEK - Swedish krona9.9180
CHF - Swiss franc1.1545
GBP - British pound0.8866
USD - United States dollar1.2493
RSD - Serbian dinar118.2562
U neko polje unesi vrijednost za konverziju:

EUR - Euro
AUD - Australian dollar
CAD - Canadian dollar
HRK - Hrvatska kuna
DKK - Danish krone
HKD - Hong Kong dollar
JPY - Japanese yen
NOK - Norwegian krone
SEK - Swedish krona
CHF - Swiss franc
GBP - British pound
USD - United States dollar
RSD - Serbian dinar
Kreditni kalkulator
Opis: Vrijednost:
Iznos mjesečne rate:
Ukupna otplata:
Ukupna kamata:
Kalkulator štednje
Opis: Vrijednost:
Rezident
Ukupan iznos kamate:
Iznos kamate za isplatu:
Podaci dobijeni sa ovog kalkulatora su informativnog karaktera.
Invest Banka Montengero zadržava pravo izmjena podataka.