Invest Banka Montenegro svojim klijentima nudi niz transakcionih računa.
 • Za otvaranje svih transakcionih računa dovoljno je da Klijent priloži identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš. U skladu sa zakonskim propisima o sprječavanju pranja novca, neophodno je da Klijent popuni i PEP obrazac (politički eksponirano lice).
 • Nakon otvaranja transakcionog računa vlasnik može ovlastiti najviše dvije osobe za raspolaganje sredstvima po tom transakcionom računu
 • Naknada za održavanje transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih i medjunarodnih platnih transakcija se obračunava samo u slučaju da je mjesečni promet preko 10,00 EUR i iznosi 0,50 EUR. Održavanje transakcionog računa za isplatu ličnih primanja se ne naplaćuje.
 • Gašenje transakcionih računa se ne naplaćuje.
 • Vlasnicima transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija IBM omogućava raspolaganje sredstvima na računima putem sledećih instrumenata:
  • Naloga platioca za uplatu
  • Naloga platioca za isplatu
  • Naloga platioca za prenos
  • Nalog primaoca plaćanja za prenos
  • Nalog primaoca plaćanja za isplatu

Transakcioni račun za isplatu ličnih primanja:
Transakcioni račun za isplatu ličnih primanja mogu otvoriti sva fizička lica (rezidenti i nerezidenti) sa stalnim primanjima u Crnoj Gori.
Transakcioni račun za isplatu ličnih primanja može biti otvoren individualno i kolektivno:
Individualno: na osnovu pojedinačnog zahtjeva fizičkog lica.
Kolektivno: na osnovu potpisanog ugovora o isplati ličnih primanja radnika između pravnog lica u kojem zaposleni radi i Banke.
Klijenti koji u Invest Banci Montenegro imaju imaju aktivne transakcione račune za isplatu ličnih primanja ostvaruju povoljnije uslove kreditiranja.

Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija:
Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija mogu otvoriti sva fizička lica (rezidenti i nerezidenti) koja imaju povremene prihode (uplate honorara, ugovori o djelu i sl.).
Transakcioni račun za izvršavanje medjunarodnih platnih transakcija:
Transakcioni račun za izvršavanje medjunarodnih platnih transakcija je račun za obavljanje poslova polaganja i podizanja, plaćanja i prenosa novčanih sredstava u skladu sa Zakonom o Platnom prometu.
Svoja devizna sredstva u IBM možete uložiti kao:
 • Štedni ulog po viđenju
 • Kratkoročno oročeni devizni depozit (na rokove do godinu dana)
 • Dugoročno oročeni devizni depozit (na rokove duže od godinu dana)

Za potrebe stanovništava IBM u ponudi ima MIKRO KEŠ KREDITE I KREDITE ZA PENZIONERE

MIKRO KEŠ KREDITI
 • Iznos: do 15.000,00 EUR
 • rok otplate: do 60 mjeseci.
 • Kamatne stope: 11 -14%
 • Naknada za obradu kredita: 1-2%
 • Obezbjeđenje:mjenica, mjenično ovlaščenje, žiranti, hipoteka, Ugovor o jemstvu DOO firmi, Ugovor o Hipoteci
 • Isplata: na transakcioni račun klijenta u IBM-u
 • Otplata: mjesečna
KREDITI ZA PENZIONERE
 • Iznos: do 15.000,00 EUR
 • rok otplate: od 6 do 60 mjeseci.
 • Kamatne stope: 10 -11%
 • Naknada za obradu kredita: 1%
 • Obezbjeđenje:mjenica, mjenično ovlaščenje, žiranti, hipoteka, Ugovor o jemstvu DOO firmi, Ugovor o Hipoteci
 • Isplata: na transakcioni račun klijenta u IBM-u
 • Otplata: mjesečna

Potrebna dokumentacija:
 • Popunjen zahtjev za odobrenje kredita
 • Potvrda o visini zarade korisnika kredita, da je u stalnom radnom odnosu i mjesečni iznos kreditno opterečene zarade - izdaje firma korisnika
 • Original i kopija važeče lične karte
 • Administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita
 • Mjenica (korisnik kredita popunjava mjenicu na šalteru banke) i mjenično ovlaščenje za izdavanje naloga primaoca plačanja na teret transakcionog računa Korisnika ovjereno od strane suda ili notara.
 • Saglasnost za provjeru u kreditnom registru Centralne Banke.
 • Za žirante: Izjava žiranta, Ovjera podataka (ovjerava firma), rješenje o administrativnoj zabrani ( ovjerava firma), Saglasnost za provjeru u Kreditnom Registru Centralne Banke.
Za iznose kredita preko 3.000,00 EUR-a:
 • Pored navedene dokumentacije potreban je i jedan kreditno sposoban žirant.
Za iznose kredita od 10.001,00 EUR-a do 15.000,00 EUR-a:
 • Pored navedene dokumentacije potrebna su tri kreditno sposobna žiranta ili hipoteka I reda
Kamate i naknade:
 • Kamata - 11% na godišnjem nivou
 • Naknada za obradu kredita - 1% jednokratno, unaprijed na iznos odobrenog kredita
 • Naknada za provjera u kreditnom registru Centralne Banke – 3,00 EUR po osobi.
 • Mjenica- 2,00 EUR
 • Kreditna sposobnost - do 30% mjesečnih primanja

Primjer: Za kredit u iznosu od 5.000 EUR i rok otplate 48 mjeseci, sa naknadom za obradu od 1%, nominalnom kamatnom stopom (NKS) u iznosu od 11%, efektivnom kamatnom stopom (EKS) u iznosu od 11.63% ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 6.142,56 EUR, a mjesečna rata iznosi 127,97 EUR.

Potrebna dokumentacija:
 • Popunjen zahtjev za odobrenje kredita
 • Potvrda o visini zarade korisnika kredita, da je u stalnom radnom odnosu i mjesečni iznos kreditno opterečene zarade - izdaje firma korisnika
 • Original i kopija važeče lične karte korisnika kredita i dva žiranta
 • Administrativna zabrana na zaradi korisnika kredita i dva kreditno sposobna žiranta
 • Mjenica (korisnik kredita i žiranti popunjavaju mjenicu na šalteru banke) i mjenično ovlaščenje za izdavanje naloga primaoca plačanja na teret transakcionog računa Korisnika ovjereno od strane suda ili notara.
 • Saglasnost za provjeru u kreditnom registru Centralne Banke.
 • Za žirante: Izjava žiranta, Ovjera podataka (ovjerava firma), rješenje o administrativnoj zabrani ( ovjerava firma), Saglasnost za provjeru u Kreditnom Registru Centralne Banke.
Za iznose kredita preko 1.000,00 EUR-a:
 • Pored navedene dokumentacije potreban je i jedan kreditno sposoban žirant
Za iznose kredita od 10.001,00 EUR-a do 15.000,00 EUR-a:
 • Pored navedene dokumentacije potrebna je hipoteka I reda ili fiducija, 1 kreditno sposoban žirant, lična mjenica i mjenična izjava.
 • Naknada - 2% jednokratno, unaprijed na iznos odobrenog kredita
 • Kamata - 14% na godišnjem nivou
 • Naknada za provjera u kreditnom registru Centralne Banke – 3,00 EUR po osobi.
 • Mjenica- 2,00 EUR
 • Kreditna sposobnost - do 30% mjesečnih primanja

Primjer: Za kredit u iznosu od 5.000 EUR i rok otplate 48 mjeseci, sa naknadom za obradu od 2%, nominalnom kamatnom stopom (NKS) u iznosu od 14%, efektivnom kamatnom stopom (EKS) u iznosu od 15.27% ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 6.459,44 EUR, a mjesečna rata iznosi 134,57 EUR.

Za penzionere do 75 godina života do 3.000,00 EUR bez žiranata
PREDUSLOVI:
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore, korisnicima RF PIO
 • Korisnik kredita nije obavezan primati penziju kod Invest banke Montenegro AD Podgorica
KAMATA:
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 11 % za neklijente, a 10% za klijente Banke
Za penzionere preko 75 godina života:
 • Za kredite do 1.000 EUR bez žiranata sa rokom otplate do 15 mjeseci
 • Za kredite od 1.001 EUR do 3.000 EUR - 1 kreditno sposoban žirant
 • Za kredite od 3.001 EUR do 5.000 EUR - 2 kreditno sposobna žiranta
 • Za kredite od 5.001 EUR do 8.000 EUR - 3 kreditno sposobna žiranta
GOTOVINSKE KREDITE SA POLISOM OSIGURANJA (za penzionere do 75 godina života):
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore, korisnicima RF PIO
 • Korisnik kredita mora primati penziju kod Invest banke Montenegro AD Podgorica
 • Obavezno osiguranje života korisnika kredita

Potrebna dokumentacija za penzione kredite:
 • Popunjen zahtjev za odobrenje kredita
 • Potvrda o visini penzije korisnika kredita i mjesečni iznos kreditno opterečene - izdaje Fond PIO
 • Original i kopija važeče lične karte
 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
 • Mjenica (korisnik kredita popunjava mjenicu na šalteru banke) i mjenično ovlaščenje za izdavanje naloga primaoca plačanja na teret transakcionog računa Korisnika ovjereno od strane suda ili notara.
 • Saglasnost za provjeru u kreditnom registru Centralne Banke
 • Polisa osiguranja ( za kredite kojima je sredstvo obezbjeđenja polisa osiguranja)
 • Za žirante: Izjava žiranta, Ovjera podataka (ovjerava firma), rješenje o administrativnoj zabrani ( ovjerava firma), Saglasnost za provjeru u Kreditnom Registru Centralne Banke.

Primjer za klijente banke: Za kredit u iznosu od 5.000 EUR i rok otplate 48 mjeseci, sa naknadom za obradu od 1%, nominalnom kamatnom stopom (NKS) u iznosu od 10%, efektivnom kamatnom stopom (EKS) u iznosu od 10.62% ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 6.037,44 EUR, a mjesečna rata iznosi 125,78 EUR.

Primjer za neklijente banke: Za kredit u iznosu od 5.000 EUR i rok otplate 48 mjeseci, sa naknadom za obradu od 1%, nominalnom kamatnom stopom (NKS) u iznosu od 11%, efektivnom kamatnom stopom (EKS) u iznosu od 11.63% ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 6.142,56 EUR, a mjesečna rata iznosi 127,97 EUR.
Počnite štednju već danas jer IBM garantuje siguran i jednostavan način štednje, a na uložena sredstva isplaćuje povoljne kamate. štedni ulozi mogu biti po viđenju ili oročeni, sa ili bez otkaznog roka, sa ili bez posebne namjene. Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Minimalan iznos je 10EUR.
Za uloge preko 15.000,00EUR mora se donijeti odgovarajuća dokumentacija.

štednja u EUR
PeriodKamatna stopa (na godišnjem nivou)
po vidjenju - a vista 0%
3 mjeseca 1.50%
6 mjeseci 2.50%
12 mjeseci3.50%
24 mjeseca4.00%
36 mjeseca4.50%
Preko 60 mjeseci5.00%
štednja u drugim stranim valutama (US$, £, CHF)
PeriodKamatna stopa (na godišnjem nivou)
po vidjenju - a vista 0.15%
3 mjeseca 0.25%
6 mjeseci 0.50%
12 mjeseci1.00%
24 mjeseca1.10%
36 mjeseci1.20%
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i prije isteka ugovorenog roka oročavanja uz korekciju kamata na način što će banka obračunati kamatu po viđenju: a vista.
štednja po viđenju (a vista) pruža mogućnost podizanja uloga u bilo kojem trenutku, jer ona nijesu vremenski ograničena.

Uplate na štednju po viđenju mogu biti:
 • gotovinske
 • doznake iz redovnih ili povremenih primanja
 • prenos sredstava sa drugih računa.
Banka obezbjeđuje automatsko obnavljanje rokova oročene štednje. To znači da će se rok oročavanja produžavati za isti period ako banka od vlasnika ne primi drugačije instrukcije.
Banka, u skladu sa zakonskim propisima, kupuje i prodaje efektivni novac, putničke i bankarske čekove od domaćih i stranih lica.
Mjenjački posloviProvizija
Konverzija EUR-a u drugu valutu 1.00%
Konverzija US$, CHF i GBP u EUR 1.50%
Konverzija ostalih valuta u EUR 1.50%
Elektronsko bankarstvo je finansijski servis Invest banke Montenegro a.d. koji omogućava korisniku odnosno vlasniku transakcionog računa, raspolaganje sredstvima na svom transakcionom računu u bilo koje vrijeme i sa svakog mjesta u svijetu. Jedino što korisnik mora imati na raspolaganju jeste personalni računar i pristup Internetu.
Pod elektronskim bankarstvom podrazumijeva se pružanje sledećih usluga:
 • plaćanje svih vrsta računa, denominovanih u EUR na području Crne Gore,
 • plaćanje prema inostranstvu (po prezentaciji propisane dokumentacije),
 • plaćanja obaveza po kreditima,
 • pregled stanja i prometa po transakcionim računima, pregled depozita i kredita,
 • izvještaji posredstvom e-maila.
Da biste koristili usluge elektronskog bankarstva Invest banke Montenegro a.d. potrebno je:
 • imati otvoren transakcioni račun u Invest banci Montenegro,
 • sklopiti ugovor o korišćenju usluga elektronskog bankarstva,
 • preuzeti identifikacionu šifru, odnosno token uredjaj u prostorijama Invest banke Montenegro,
 • imati pristup Internetu sa Vašeg računara.
Kao fizičko lice, kada se prijavite sa korisničkim imenom i lozinkom možete da pored pregleda stanja po transakcionim računima, vršite plaćanja u nacionalnom platnom prometu samo predefinisanih naloga. Uz posjedovanje token uredjaja omogućeno je izvršavanje svih nacionalnih i medjunarodnih platnih transakcija, konverziju valuta... Izrada tokena za fizička lica je 5.00EUR, a mjesečno održavanje je besplatno.

Više informacija o uslugama elektronskog bankarstva Invest banke Montenegro možete dobiti putem e-maila na adresi e-banking@invest-banka.com ili pozivom na broj tehničke podrške +382 (0) 20 40 79 22DOKUMENTACIJA:

Instalacija e bankinga za fizička lica
Pristupnica - zahtjev za korišćenje e bankinga za fizička lica.
Tarife i naknade za usluga e-bankinga za domaća i strana fizička lica

Korisnicima nacionalnog i medjunarodnog platnog prometa Invest banka pruža sledeće usluge:

 • Otvaranje i vođenje svih svih vrsta transakcionih računa
 • Realizacija svih vrsta naloga za placanje platnog prometa
 • Obavljanje internog platnog prometa i subotom za klijente banke
 • Gotovinske uplate i isplate
 • Uvid u stanje i promet transakcionog računa, uz garantovanu diskreciju i poštovanje tajnosti podataka
 • Dostavljanje izvještaja o promjenama na transakcionom računu na način koji odgovara klijentu (lično, faksom, poštom, elektronski)
 • Izvršavanje naloga za plaćanje prema inostranstvu u istom danu, sa istim datumom valute
 • Besplatne loro doznake za naše klijente
 • Realizacija čekova
 • Mjenjačke poslove
 • Izdavanje svih vrsta potvrda na zahtev klijenata
 • Obračun i plaćanje kamate na Vaša sredstva po vidjenju
 • Stručnost i ljubaznost zaposlenih
Opšti uslovi za obavljanje platnih usluga
Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za domaća i strana fizička lica
Tarife i naknade za usluge medjunarodnog platnog prometa za domaća i strana fizička lica
Tarife i naknade za usluge nacionalnog platnog prometa za domaća i strana fizička lica

Vrijednost jednog eura izražena u drugoj valuti:

AUD - Australian dollar1.5757
CAD - Canadian dollar1.5604
HRK - Hrvatska kuna7.4383
DKK - Danish krone7.4493
HKD - Hong Kong dollar9.7723
JPY - Japanese yen133.1100
NOK - Norwegian krone9.7350
SEK - Swedish krona9.9180
CHF - Swiss franc1.1545
GBP - British pound0.8866
USD - United States dollar1.2493
RSD - Serbian dinar118.2562
U neko polje unesi vrijednost za konverziju:

EUR - Euro
AUD - Australian dollar
CAD - Canadian dollar
HRK - Hrvatska kuna
DKK - Danish krone
HKD - Hong Kong dollar
JPY - Japanese yen
NOK - Norwegian krone
SEK - Swedish krona
CHF - Swiss franc
GBP - British pound
USD - United States dollar
RSD - Serbian dinar
Kreditni kalkulator
Opis: Vrijednost:
Iznos mjesečne rate:
Ukupna otplata:
Ukupna kamata:
Kalkulator štednje
Opis: Vrijednost:
Rezident
Ukupan iznos kamate:
Iznos kamate za isplatu:
Podaci dobijeni sa ovog kalkulatora su informativnog karaktera.
Invest Banka Montengero zadržava pravo izmjena podataka.